VEC, chúng ta cần mở rộng quyền truy cập ngôn ngữ NGAY B Y GIỜ

LÝ LỊCH:

Chương trình bảo hiểm thất nghiệp của Virginia được điều hành thông qua Ủy ban Việc Làm Virginia (VEC). VEC là một chương trình trong bộ thương mại. Bản kiến nghị này sẽ được trình lên tới VEC Ủy Viên Ellen Hess và Bộ Trưởng thương mại Brian Ball, những người đưa ra quyết định.

KIẾN NGHỊ NGÔN NGỮ

Chúng tôi kêu gọi Ủy Viên Hess và Bộ Trưởng Ball hãy sử dụng thẩm quyền của mình để mở rộng các sự lựa chọn ngôn ngữ cho các chương trình bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ đại dịch để cho những ai không thông thảo tiếng Anh (LEP) trong cộng đồng châu Á và những cộng đồng khác không phải đối mặt với những khó khăn hoặc bất bình đẳng quá mức trong quá trình đăng ký.

Mất việc làm trong thời điểm này và phải nộp đơn Bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ đại dịch là một nguồn gây căng thẳng nghiêm trọng cho cộng đồng của chúng ta. Virginia đã có những sự cố gắng đáng chú ý trong việc cải thiện quyền truy cập, giống như là mở rộng giờ hoạt động và thuê thêm nhân viên cho VEC. Tuy nhiên, việc thiếu quyền truy cập ngôn ngữ trong các chương trình cho những ai không nói Tiếng Anh và Tiếng Tây ban nha vẩn là một vấn đề quan trọng, bao gồm:

  1. thông tin ứng dụng trực tuyến;
  2. đường dây điện thoại tại văn phòng tiểu bang và địa phương ; không rõ cách truy cập thông dịch qua điện thoại tại vì cuộc gọi liền bị cắt đi nếu người gọi không chọn ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Tay Ban Nha trên đường dây UI (bảo hiểm thất nghiệp); và
  3. thiếu thông tin văn bản về cách đăng ký UI (bảo hiểm thất nghiệp) hoặc chương trình đại dịch.

Theo ngôn ngữ, 29% nói tiếng Hàn, 29% nói tiếng Việt, 26% nói tiếng Urdu, 34% nói tiếng Nepal, 32% nói tiếng Bengal, 27% nói tiếng Ả Rập, điều là những người nói tiếng Anh kém hơn rất nhiều ở Virginia. Ở một số khu vực, cũng có số lượng đáng kể nói tiếng Amharic ( Khảo Sát cộng đồng 2018). Vì vậy, việc giới hạn các tùy chọn ngôn ngữ chỉ bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha trong các quy trình ứng dụng đăng ký hoặc nộp đơn khiến các cộng đồng gặp khó khăn trong việc nhận hỗ trợ tài chính từ VEC.

Những tiểu bang như là Massachusetts, Washington và Minnesota đã có những lựa chọn ngôn ngữ rộng rãi hoặc sự giúp đỡ ngôn ngữ trực tuyến cho những ai nói tiếng anh không thông thảo khi đăng ký cho những chương trình thất nghiệp hoặc hỗ trợ đại dịch.

Thêm tên bạn vào đơn kiến nghị này để cho Ủy Viên Hess và Bộ Trưởng Ball biết là truy cập ngôn ngữ phải đi xa hơn Tiếng Anh và Tiếng Tây ban nha trong tiểu bang ngày càng đa dạng về ngôn ngữ Virginia này. Công nhân, nhà thầu tự do, và chủ doanh nghiệp nhỏ vẫn đang gặp khó khăn về tài chính. Đây là một bước quan trọng và thông thường sẽ giúp các thành viên trong cộng đồng và những ai mà dễ bị tổn thương về kinh tế của bang Virginia giữ vững tài chính khi cuộc khủng hoảng này kéo dài.